fbpx
familialogogold

Aydınlatma Metni

WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında  Veri Sorumlusu sıfatıyla Altınkum Mah. 200 Sk. No:8 Çeşme/İZMİR adresinde mukim Sekizdeniz Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş. tarafından işbu aydınlatma metni düzenlenmiştir.  İşletme bünyesinde, hizmete sunulan İnternet Sitesi (https://www.clubfamilia.com/iletisim) üzerinden iletişime geçilmesine ilişkin Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad), İletişim Faaliyetinin Yürütülmesi, Talep, öneri, Şikayetlerin takibi,  Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi maksadıyla; İletişim Bilgisi (E-mail adresi), İletişim Faaliyetinin Yürütülmesi, Talep, öneri, Şikayetlerin takibi,  Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi maksadıyla işlenmektedir. Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirebilmesi İçin Zorunlu Olması, İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri için Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması” hukuki sebeplerine dayanılarak internet sitesi üzerinden veri sahibinin ilgili yerleri doldurması suretiyle elektronik olarak toplanmaktadır.  Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde “Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına (adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine)”, hukuk işlerinin takip ve yürütülmesi maksadıyla “Avukata” aktarılabilecektir. Yukarıdaki veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan; “bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,”  hukuki sebeplerine dayanılarak aynı kanunun 8. maddesi uyarınca aktarılmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Veri Sorumlusu olan Sekizdeniz Turizm Yatırım ve Ticaret A.Ş.’nin Altınkum Mah. 200 Sk. No:8 Çeşme/İZMİR’de bulunan adresine yazılı olarak, sekizdeniz@hs01.kep.tr adresine elektronik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11.maddesinde belirtilen haklara ilişkin taleplerinizi bildirebilirsiniz.
× Merhaba, Nasıl Yardımcı Olabiliriz ?